Ceník a všeobecné obchodní podmínky

Ceník implantátů,  protetických komponentů a instrumentária

Naše aktuální ceníky vám rádi na vyžádání zašleme. Kontaktujte nás na emailové adrese: barbora.holicka@profimed.cz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PROFIMED

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti PROFIMED s.r.o., se sídlem Ječná 2, 120 00 Praha 2, IČ: 25158694, DIČ: CZ25158694, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77881 (dále jen „Profimed“) se vztahují na veškerý prodej a dodávky zboží dodávaného Profimedem. Tyto obchodní podmínky mají přednost před jakýmikoli obchodními podmínkami kupující.

CENY

Vydáním Katalogu 23 pozbývají platnost dříve vydané ceníky. Nové nabídky, speciální slevy a aktuální množstevní rabaty vyhlašujeme v nabídkovém katalogu Bonusovník, který vydáváme několikrát do roka. Dle typu kupujícího se uplatní velkoobchodní, maloobchodní či franšízový ceník vydaný na určené období. Vyhrazujeme si právo měnit prodejní ceny v případě změn kurzů, dodavatelských cen, sazeb DPH a celních sazeb atd., a to i v průběhu příslušného období, na které je ceník vydán.

PROFIMEDÍKY

Za každých 100 Kč nákupu miniimplantátů C-TECH, protetických komponentů C-TECH nebo instrumentária C-TECH, přičítáme na zákaznické konto 3 Profimedíky. 1 Profimedík má při nákupu hodnotu 1 Kč. Profimedíky se načítají průběžně po celý rok dle vystavených faktur a je nutné je vyčerpat do konce kalendářního roku nebo do předem stanoveného termínu. Nevyčerpané Profimedíky budou anulovány. Nasbíranými Profimedíky můžete zaplatit jakýkoliv produkt z 22 vydání velkoobchodního katalogu PROFIMED Specialista v péči o zuby a tělo, s výjimkou produktů značek Curaprox, Philips Sonicare, Philips ZOOM! a Medicom. Nákup uhrazený Profimedíky se nezapočítává do nároku na nové Profimedíky. Zákazníci, kteří neuhradili své závazky, a byly jim zaslány již 3 upomínky, ztrácejí nárok na Profimedíky. Profimedíky budou použity na kompenzaci nákladu spojených s vymáháním pohledávky. Při vystavení dobropisu se odečte nárok na Profimedíky v hodnotě vyplývající z dobropisované částky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme společně s fakturou se splatností 14 dnů od data vystavení. Dnem úhrady je, v souladu s obchodním zákoníkem, den připsání platby na bankovní účet uvedený na faktuře, nikoliv den odepsání z účtu odběratele nebo úhrady složenky na poště. Splatnost v délce 14 dní poskytujeme pouze při nákupu nad 1 000 Kč vč. DPH. Objednávky na zboží v hodnotě do 1 000 Kč zasíláme pouze na dobírku. Při platbě v hotovosti nebo při zaslání zboží na dobírku poskytujeme slevu 2 %, pokud hodnota zásilky přesáhne 1 000 Kč vč. DPH.

NEUHRAZENÉ A POZDNÍ PLATBY, POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

Zákazníkům, kteří neuhradili kupní cenu za odebrané zboží v termínu splatnosti, zasíláme písemnou upomínku. Pokud kupní cenu neuhradí ani na základě upomínky, společnost Profimed bude postupovat dle těchto podmínek a platných právních předpisů. V případě vzniku jakéhokoli prodlení se zaplacením jednotlivé faktury za zboží nebo provedením jiné platby na straně kupujícího je Profimed oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč a vynulování konta s Profimedíky na krytí administrativních výloh spojených s tímto prodlením.

Veškeré nové objednávky kontrolujeme s evidencí pohledávek, a pokud evidujeme u kupujícího pohledávku po lhůtě splatnosti, novou objednávku nevyřizujeme až do úplného vyrovnání dluhu. Při pozdní úhradě účtujeme zákonné úroky z prodlení. Pokud byl kupující opakovaně v prodlení s úhradou kupní ceny za odebrané zboží, veškeré další objednané zboží zasíláme až do odvolání pouze na dobírku. Dále se v případě prodlení s jakoukoli platbou stanou okamžitě splatnými i jakékoli jiné pohledávky Profimedu vůči kupujícímu.

Prodlení kupujícího s úhradou faktury o více než 10 pracovních dní se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující Profimed odstoupit od kupní smlouvy na základě písemného odstoupení doručeného kupujícímu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Profimed je oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím vzniklé ze smluvního vztahu s kupujícím na třetí osoby bez jeho souhlasu. Profimed je oprávněn započíst jakékoli pohledávky vůči kupujícímu.

Kupující není oprávněn postoupit pohledávky za Profimedem vzniklé ze smluvního vztahu s Profimedem na třetí osoby bez jeho souhlasu. Kupující není oprávněn započíst své pohledávky vůči Profimedu.

Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky, přechází na kupujícího dnem úhrady celé kupní ceny Profimedu.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK A EXPEDICE

Objednávky můžete zadávat u svého obchodního zástupce, který Vám poskytne profesionální servis a představí Vám novinky Profimedu. Pro objednávky máme vyhrazenou zelenou linku (800 10 50 50), která je pro volajícího zdarma a běžné telefonní linky 235 002 311, 235 002 312. Objednávky můžete zasílat také faxem na číslo 235 002 333 nebo elektronickou poštou na adresu: obchod@profimed.cz. V objednávce uvádějte, prosím, obchodní firmu a sídlo nebo adresu kupujícího, adresu dodání, IČ, DIČ, bankovní spojení. Pro urychlení vyřízení případných nejasností uvádějte, prosím, také telefon a jméno kontaktní osoby. Zboží skladem zasíláme spediční společností společně s fakturou ihned po obdržení objednávky*. Veškeré zásilky expedujeme z logistického centra Profimed, a to ze Business Park Prague, Za Tratí 236, Chrášťany, 252 19. Sjednané lhůty k dodání zboží jsou pouze orientační, a pokud není speciálně písemně mezi Profimedem a kupujícím ujednáno jinak, nejsou pro Profimed závazné. Kupující je povinen zboží převzít i po uplynutí sjednané lhůty k dodání zboží a zaplatit za dodané zboží kupní cenu.

Kupující se zavazuje splňovat podmínky výrobce pro skladování, prodej a distribuci produktů Profimedu.

NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY

Nevyřízené položky objednávky evidujeme a expedujeme přednostně ihned po obdržení zboží. Pokud nevyřízené položky nepřesáhnou částku 500 Kč, dále je neevidujeme a vyhrazujeme si právo je bez informování objednatele nedodat.

NÁKLADY SPOJENÉ S EXPEDICÍ

U zásilek účtujeme balné a náklady na přepravu podle sazebníku pošty nebo přepravní společnosti. Při dílčích dodávkách, kdy nebyla původní objednávka vyřízena vcelku, neúčtujeme poštovné a balné. Při objednávce v celkové hodnotě 2 000 Kč včetně DPH a vyšší neúčtujeme přepravné.

REKLAMACE

Zjevné vady zboží (zásilku) lze reklamovat do 5 dnů po převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nevyhovující zboží lze vrátit po předchozí dohodě do 14 dnů nepoškozené, nepoužité a v původním obalu.

ZÁRUKA

Na zboží námi prodávané poskytujeme záruku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

*Objednané zboží zasíláme službou PPL, která zásilku doručí na udanou adresu v pracovních dnech od 8 do 18 hodin nebo prostřednictvím České pošty.